ZARZĄDZENIE Nr 7.2012

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2012 roku.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2009 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr XVI.82.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

Wójt Gminy zarządza, co następuje;

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XVI. 82.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza sie następujące zmiany;

1)   Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty                                                             11.147.294

    na kwotę                                                                                                                11.149.294

wg załącznik nr 1

2)   Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty                                                             12.162.607

na kwotę                                                                                                                12.164.607

wg załącznika nr2

 

2.Zmienia się załącznik nr 1, 2, do uchwały , o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2012 i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

Wójt

inż. Stanisław Sadowski