KARTA USŁUGI Nr 44

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48

gmina@baruchowo.pl

Nazwa usługi:

 

 

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podstawa prawna:                  

 

 

 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)                                                                                                                                                                         

 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);                                                       

 3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)”.

Oświadczenie powinno zawierać także:
1) Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) Oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia;
3) Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia

sprawy:

 

 

Urząd Gminy Baruchowo, Biuro Obsługi Klienta

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa
Pani Katarzyna Mechuła
Urząd Gminy pok. nr 3
tel. (0-54)2845-611 wew. 32

Sposób załatwienia sprawy:

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Termin realizacji:

 

Dokonanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem oraz dowodem wpłaty.

Opłaty:

 

1. Opłata skarbowa od:
a. Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  - 50,00 zł (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni ze wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej) – Część I „Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej” pkt 9a.
b. dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – Część III „Złożenie dokumentu”

Tryb odwoławczy:

 

      brak

Uwagi: 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.