OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r., z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717), zawiadamia o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w zakresie:

 

„Budowie centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie"

 

zlokalizowana na terenie działki nr 235/22 w miejscowości Baruchowo.

 

Z. up. Wójta

 

Krzysztof Grudziński

Zastępca wójta