W sprawie:
określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych Gminy Baruchowo oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tych jednostkach.

Data uchwa3y:
2003-12-04

Numer uchwa3y:
XII/84/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 1 grudnia 2003r.