W sprawie:
przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego.


Data uchwa3y:
2003-12-04

Numer uchwa3y:
XII/82/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.