Zarządzenie Nr 3/2011

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 03 stycznia 2011 roku

w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych  w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Baruchowie

 

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 1994r. nr 121, póz. 591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

1.Przyjąć instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam głównemu księgowemu GOPS w
Baruchowie

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.01.2011 roku

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak