Zarządzenie Nr 2/2011

 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych   związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Działając na podstawie art 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 1994r. nr 121, póz. 531 zezm.) zarządzam, co następuje:

1. Przyjąć instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2.Nadzór  nad wykonaniem  zarządzenia  powierzam  księgowemu  zatrudnionemu  do realizacji projektu.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.01.2011 roku

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak