Zarządzenie Nr 1/2011

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 03 stycznia 2011 roku

w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, póz, 1223 ze zm.) oraz szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, póz. 1240 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, póz. 861), ustala się, co następuje:

§1 Wprowadza się jako obowiązujące od dnia 01  stycznia 2011r. zasady (politykę) rachunkowości, obejmujące:

1)               Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych - załącznik nr l do zarządzenia.

2)               Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego - załącznik nr 2 do zarządzenia.

3)               Sposób  prowadzenia ksiąg rachunkowych  oraz  funkcjonowania kont  ksiąg pomocniczych - załącznik nr 3 do zarządzenia.

4)               Wykaz  zbiorów  danych tworzących księgi  rachunkowe  na  komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych - załącznik nr 4 do zarządzenia.

5)               Zasady działania programów służących tworzeniu ksiąg rachunkowych oraz ich funkcje opisane są w załączniku nr 4 do zarządzenia

6)               System ochrony danych i zbiorów opisany został w załączniku nr 4.

§2 Zakładowy plan kont dostosowany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w systemie FoKa

1. Uprawnienia i obowiązki dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Pomocy Społecznej w Baruchowie w zakresie wynikającym z postanowień art. 4 ust. 2 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości przenosi się na Głównego Księgowego (z wyjątkiem przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ustalenia inwentarza).

2. Zobowiązuje się Głównego GOPS do bieżącej  aktualizacji. Dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem obowiązujących  przepisów i potrzeb prowadzonej  działalności  oraz proponowania wprowadzania zmian.

3. Uprawnienia i obowiązki dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych główny księgowy GOPS  realizuje przy pomocy pracowników działu księgowości.

§4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak