Zarządzenie Nr  5/11

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

z dnia 05 stycznia 2011r.

 

w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych

na stanowisku urzędniczym w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

Na podstawie art. 28 oraz art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa sposób dokonywania okresowych ocen.

§ 2. 1. Oceny okresowe  będą dokonywane zgodnie z art. 27 i 28 w/w ustawy w związku z czym Kierownik GOPS w Baruchowie określa:

2. Oceny na piśmie dokonywać będzie Kierownik GOPS, nie rzadziej niż raz na 2 lata i

nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

3. Kierownik GOPS wyznacza termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.

4. Kierownik GOPS może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie:

a) w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego, uniemożliwiającej

przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej;

b) w razie zmiany stanowiska pracy ocenianego pracownika lub istotnej zmiany zakresu

obowiązków.

 

5. Sposób dokonywania okresowych ocen:

a) przeprowadzenie rozmowy wstępnej – wzór protokołu stanowi zał. Nr 1 do zarządzenia;

b) sporządzenie części A, B arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego – wzór arkusza oceny stanowi zał. Nr 2 do zarządzenia;

c) przeprowadzenie rozmowy oceniającej – wzór protokołu stanowi zał. Nr 3 do

zarządzenia;

d) sporządzenie części C, D, E arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu rozmowy oceniającej.

6. Kierownik GOPS niezwłocznie doręcza ocenę pracownikowi samorządowemu w

której pracownik jest zatrudniony.

7. Protokół z rozmowy wstępnej, arkusz oceny oraz protokół z rozmowy oceniającej jest włączany do akt osobowych pracownika.

8. Pracownikowi samorządowemu od dokonanej oceny przysługuje odwołanie do kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia

doręczenia oceny.

 

9. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia.

10. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi.

 

11. W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

 

12. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

 

13. Kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena:

a) Kryteria wyboru oceny mogą ulegać zmianom przy kolejnych ocenach pracownika, jednak w przypadku uzyskania przez pracownika oceny negatywnej, kolejnej oceny dokonuje się zgodnie z poprzednio ustalonymi kryteriami.

b) Kryteria na podstawie których sporządzana jest ocena pracownika określa Kierownik

GOPS.

c) W razie zmiany na stanowisku Kierownika GOPS w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

d) Spośród dostępnego katalogu kryteriów bezpośredni przełożony wybiera minimum 3, maksymalnie 6 kryteriów.

e) Zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny dokonuje Kierownik GOPS.

f) Katalog kryteriów wraz z ich opisem:

 

 Opis kryterium

1. Sumienność:  

Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie.

2. Sprawność:

 Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych  zadań,

umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

3. Bezstronność:  Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność  sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, nie faworyzowania żadnej z nich.

4. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów:

Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju  sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze

specjalistami z innych dziedzin.

5. Planowanie i organizowanie pracy:

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych.

6. Postawa etyczna :

Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, nie budzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową.

7. Wiedza specjalistyczna:

Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań.

8. Umiejętność obsługi urządzeń  technicznych:

Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.

9. Znajomość języka obcego (czynna i bierna):

Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych zadań,

pozwalająca na:

- czytanie i rozumienie dokumentów,

- pisanie dokumentów,

- rozumienie innych,

- mówienie w języku obcym

10. Nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji:

Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby  zawsze posiadać aktualną wiedzę.

11. Komunikacja werbalna:

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie przez:

- wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,

- dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy,

- udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące argumenty,

- wyrażanie poglądów w sposób przekonywający,

- posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych spraw/wykonywanej pracy.

12. Komunikacja pisemna:

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie przez:

- stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,

- przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,

- dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,

- budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie

13. Komunikatywność. Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą przez:

- okazywanie poszanowania drugiej stronie,

- próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,

- okazanie zainteresowania jej opiniami,

- umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami

14. Pozytywne podejście do obywatela:

Zaspokajanie potrzeb obywatela przez:

- zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,

- okazywanie szacunku,

- tworzenie przyjaznej atmosfery,

- umożliwienie obywatelowi przedstawienia własnych racji,

- służenie pomocą.

15. Umiejętność pracy w zespole:

Realizacja zadań w zespole przez:

- pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,

- zrozumienie celu i korzyści wynikających  ze wspólnego realizowania zadań,

- współpracę, a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,

- zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,

- aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania.

16. Umiejętność negocjowania:

Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych dzięki:

- dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,

- przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w celu wsparcia swojego stanowiska,

- przekonywaniu innych do weryfikacji własnych  sądów lub zmiany stanowiska,

- rozpoznawaniu najlepszych propozycji,

- stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,

- ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,

- tworzeniu i proponowaniu nowych  rozwiązań.

17. Zarządzanie informacją /dzielenie się informacjami:

Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces  podejmowania decyzji przez:

- przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których informacje te będą stanowiły  istotną pomoc w realizowanych przez  nie zadaniach,

- uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których  mają one istotne znaczenie.

18. Zarządzanie zasobami:

Odpowiednie do potrzeb  rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych przez:

- określanie i pozyskiwanie zasobów,

- alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny pod względem czasu i kosztów,

- kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego działania.

19. Zarządzanie personelem:

Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy przez:

- zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie realnych terminów  ich wykonania oraz określenie oczekiwanego efektu działania,

- komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,

- rozpoznawanie mocnych i słabych stron  pracowników, wspieranie ich rozwoju w celu poprawy jakości pracy,

- określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,

- traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, zachęcanie ich do wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,

- ocenę osiągnięć pracowników,

- wykorzystywanie możliwości wynikających  z  systemu wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu w celu zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak najlepszych wyników,

- dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczących  własnego rozwoju do potrzeb urzędu,

- inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów  i  zadań urzędu,

- stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

20. Zarządzanie jakością realizowanych  zadań:

Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożądanych efektów przez:

- tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli działania,

- sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,

- modyfikowanie planów w  razie konieczności,

- ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,

- wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych  obowiązków.

21. Zarządzanie wprowadzaniem  zmian:

Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:

- podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

- uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,

- określanie etapów  i  ram czasowych  wprowadzanych  zmian,

- wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,

- podejmowanie kroków zmniejszających  niechęć do wprowadzanych zmian,

- skupianie się na sprawach  kluczowych  związanych  z  wprowadzanymi  zmianami,

- przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,

- wprowadzanie zmian  w  sposób  pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty klientom  urzędu.

22. Zorientowanie na rezultaty pracy:

Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca przez:

- ustalanie priorytetów działania,

- identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych, mogących  mieć przełomowe znaczenie,

- określanie  sposobów  mierzenia  postępu  realizacji  zadań,

- przyjmowanie odpowiedzialności  w  trakcie  realizacji  zadań  i  wywiązywanie się z zobowiązań,

- zrozumienie  konieczności  rozwiązywania  problemów oraz kończenia podjętych działań.

23. Podejmowanie decyzji.  Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny przez:

- rozpoznawanie  istoty  problemu  oraz  określenie   jego  przyczyn,

- podejmowanie decyzji  na  podstawie sprawdzonych informacji,

- rozważanie  skutków  podejmowanych  decyzji,

- podejmowanie  decyzji  w  złożonych  lub  obarczonych  pewnym  ryzykiem  sprawach,

- podejmowanie decyzji obarczonych  elementem  ryzyka po uprzednim zbilansowaniu  potencjalnych  zysków  i strat.

Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych  problemów  przez:

- wczesne rozpoznawanie  potencjalnych  sytuacji  kryzysowych,

- szybkie działanie mające na celu  rozwiązanie  kryzysu,

- dostosowywanie działania do zmieniających  się warunków,

- wcześniejsze  rozważanie  potencjalnych  problemów  i  zapobieganie  ich  skutkom,

- informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na kryzys,

- wyciąganie wniosków  z  sytuacji  kryzysowych  tak,  żeby można było w  przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,

- skuteczne działanie (także) w   okresach  przejściowych   lub  wprowadzania  zmian.

22. Samodzielność:

 Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków  i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania.

23. Inicjatywa - umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian  i  informowanie o nich:

- inicjowanie  działania  i  branie odpowiedzialności  za  nie,

- mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł   ich  powstania.

24. Kreatywność:

 Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających   proces  pracy  przez:

- rozpoznawanie oraz  identyfikowanie  powiązań  między  sytuacjami,

- wykorzystywanie różnych   istniejących   rozwiązań   w celu tworzenia nowych,

- otwartość  na zmiany,  poszukiwanie  i  tworzenie nowych  koncepcji  i   metod,

- inicjowanie lub wynajdywanie  nowych możliwości  lub sposobów  działania,

- badanie rożnych  źródeł   informacji,  wykorzystywanie dostępnego  wyposażenia technicznego,

- zachęcanie  innych  do  proponowania,  wdrażania i doskonalenia nowych   rozwiązań.

25. Myślenie strategiczne:

 Tworzenie planów lub koncepcji  realizowania celów   w   oparciu  o   posiadane  informacje   przez:

- ocenianie i wyciąganie  wniosków   z   posiadanych   informacji,

- zauważanie  trendów   i   powiązań   między różnymi   informacjami,

- identyfikowanie fundamentalnych dla   urzędu   potrzeb  i   generalnych   kierunków   działania,

- przewidywanie konsekwencji w dłuższym   okresie,

- przewidywanie długoterminowych skutków podjętych   działań  i  decyzji,

- planowanie  rozwiązywania   problemów   i   pokonywania   przeszkód,

- ocenianie ryzyka i korzyści   różnych  kierunków   działania,

- tworzenie  strategii   lub   kierunków   działania,

- analizowanie okoliczności   i   zagrożeń.

26. Umiejętności analityczne:

Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie  wniosków   przez   analizowanie  i interpretowanie danych, tj.:

- rozróżnianie   informacji  istotnych   od   nieistotnych,

- dokonywanie   systematycznych   porównań  różnych  aspektów  analizowanych   i  interpretowanych  danych,

- interpretowanie  danych  pochodzących   z   dokumentów,  opracowań   i  raportów,

- stosowanie   procedur   prowadzenia   badań   i zbierania  danych  odpowiadających stawianym problemom,

- prezentowanie  w  optymalny  sposób  danych   i   wniosków  z  przeprowadzonej  analizy,

- stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania problemu/zadania.

 

14. Sporządzenie oceny na piśmie polega na:

1) wpisaniu do arkusza opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego w

okresie, w którym podlegał on ocenie;

2) określenie poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego wg następującej skali

ocen:

a) bardzo dobry;

b) dobry;

c) zadowalający;

d) niezadowalający.

3) przyznaniu oceny pozytywnej w razie bardzo dobrego, dobrego lub zadowalającego

poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego albo przyznaniu oceny negatywnej.

 

15. Po sporządzeniu oceny przeprowadza się rozmowę wstępną oraz wypełnia część A

i B arkusza oceny nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej

oceny.

§ 3. Wykonanie zarządzenia pozostawia się kierownikowi GOPS.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak