Zarządzenie Nr 7/11

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

z dnia 07 marca 2011

 

 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

Na podstawie   art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U.,  Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) , zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie wprowadza się następujące zmiany :

w § 4 dodaje się punkty 4 i 5  w brzmieniu:

1) „ 4)  księgowy  - 1 etatu;

5) stanowisko pracownika socjalnego – 1 etat – realizacja zadań w ramach projektu systemowego”;

 

 2.  Po § 13 dodaje się § 13a i 13b w brzmieniu:  Do zadań księgowej należy:

1.           Wykonywanie obowiązków księgowego określonych w przepisach szczególnych dla

Księgowych.

2.           Udzielanie kontrasygnaty w stosunku do czynności prawnych, z których wynikają

zobowiązania pieniężne.

3.           Analiza realizacji budżetu.

4.           Nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości budżetowej GOPS,

5.           Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami

polegającymi zwłaszcza na:

a)           zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania, kontroli

i przekazywania dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych;

- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki;

b)  bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości przez GOPS w sposób umożliwiający:

-  terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych;

 -  ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowo  rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie;

-  prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

6. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,polegające zwłaszcza na:

a)           wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi

zasad wykonywania budżetu, gospodarki pozabudżetowej i innymi będącymi w dyspozycji;

b)           zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;

c)           przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

d)           zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz

spłaty zobowiązań.

7.Analiza wykorzystania środków przewidzianych z budżetu GOPS i innych będących

w dyspozycji.

8. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

    a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków;

b)           kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych

jednostek i ich zmian;

c)           następnej kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot

księgowań.

9. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego  plany kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych) zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji.

10. Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian.

11. Opracowywanie sprawozdań finansowych i ich analiz.

12. W celu realizacji swoich zadań Księgowy ma prawo:

a) wnioskować o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne dla zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej  GOPS;

b) żądać od innych służb udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej  wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących  źródłem tych informacji i wyjaśnień nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza:

 - przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów;

 - systemu kontroli wewnętrznej;

- systemu wewnętrznej kontroli ekonomicznej.

c) występować do kierownika jednostki z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania Księgowego.

 13. Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i Komisji.

 14. Współpraca z Izba Obrachunkową i Urzędem Skarbowym.

 15. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.

   16. Współpraca ze stanowiskiem ds. obronnych w zakresie zwalczania klęsk  żywiołowych, awarii, zagrożeń toksycznych środkami przemysłowymi oraz  nadzwyczajnych zagrożeń pokoju.

   17. Wykonywać inne polecenia Kierownika  jednostki.

   18. Do obowiązków Księgowego należy również:

- prowadzenie całokształtu spraw dotyczących Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  (naliczanie i rozliczanie wszystkich rodzajów zasiłków);

- prowadzenie kart zasiłkowych;

- sporządzanie list płac i wszystkich czynności z tym związanych (prowadzenie  Kart wynagrodzeń i analityki związanej z kątami potraceń od wynagrodzeń);

- prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości

- sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych;

- prowadzenie księgi środków trwałych;

- rozliczanie PIT-ów i podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym we  Włocławku;

- nadzór i ewidencja archiwizacji nośników elektronicznych danych  Komputerowych.

19. Ujawnianie Kierownikowi jednostki naruszeń dyscypliny budżetowej.

 

„ § 13b  „ Do zadań pracownika socjalnego  realizującego projekt systemowy należy:

1.           Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie  realizowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2.           Tworzenie i wdrażanie projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3.           Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją wdrażanych projektów.

4.           Przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie  projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak