Zarządzenie  Nr 9/11

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Baruchowie

z dnia 28.03.2011r.

 

w sprawie wprowadzenia zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

Na podstawie § 11 pkt.1 i pkt.3 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie wprowadzonego Zarządzeniem  Nr 2/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie z dnia 03 luty 2009r., zarządzam:

Wprowadzenie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie. Celem wprowadzenia zasad jest zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

 

§ 1.  Upoważnienia podpisuje Kierownik.

§ 2. 1. Wydane upoważnienia i pełnomocnictwa podlegają rejestracji.

 2. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw prowadzi Kierownik.

3. Wzór rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak