Zarządzenie Nr 10/11

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Baruchowie

z  dnia 04.04.2011r.

 

w sprawie postępowania z pieczątkami stosowanymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

Na podstawie § 11 pkt.1 i pkt.3 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie z dnia 03 luty 2009r., zarządzam:

 

Przepisy  ogólne

 

§ 1. Określenie zasad postępowania związanych z zamawianiem, wydawaniem, używaniem oraz likwidacją pieczątek stosowanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Baruchowie.

 

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie używa następujących pieczątek:

1.     Nagłówkowe,

a)    ogólne zawierające m.in. nazwę GOPS, adres stanowiący jej siedzibę, numery

telefonów, numery faksów, nr NIP, nr Regon.

2.     Imienne do podpisu, w tym pieczątki o treści „z up. Wójta Gminy”.

3.     Wpływowe.

4.     Pomocnicze – przeznaczone do uproszczenia pracy np. datowniki, „za zgodność

z oryginałem”.

Wzór pieczątek nagłówkowych i imiennych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Pieczątki, o których mowa w niniejszej instrukcji są własnością GOPS Baruchowo, który ponosi koszty ich wytworzenia.

 

§ 4. 1. Kierownik  GOPS jest zobowiązany zapewnić pracownikom stosowne pieczątki  w liczbie odpowiadającej uzasadnionym potrzebom.

2. Pieczątkę o treści „z up. Wójta Gminy” może używać wyłącznie osoba posiadająca stosowne upoważnienie Wójta Gminy Baruchowo do wykonywania w jego imieniu określonej czynności.

3. Wymagany kolor tuszu dla pieczątek nagłówkowych i imiennych to czerwony, natomiast dla pozostałych dopuszcza się kolor czarny.

 

Zamawianie  pieczątek

 

§ 5. 1. Rodzaj, treść i liczbę zamawianych pieczątek ustala kierownik GOPS.

2. Zamówienie powinno zawierać następujące dane:

a) treść pieczątki,

b) określenie liczby poszczególnych rodzajów pieczątek,

c) źródło finansowania.

3. Treść napisu dotyczącego stanowiska lub pełnionej funkcji powinna być zgodna  z zapisami umowy o prace lub dokumentem powołującym do pełnienia odpowiedniej funkcji.

4. Zamówienie więcej niż jednego egzemplarza pieczątki tej samej treści dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku pieczątek nagłówkowych i pomocniczych.

5.  Zamówienie, o którym mowa powyżej  realizowane jest wyłącznie w przypadkach uzasadnionych wymaganiami organizacji pracy.

 

§ 6. 1. Kierownik GOPS prowadzi rejestr pieczątek zgodnie z wzorem  określonym  w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rejestr pieczątek powinien wskazywać aktualny stan posiadania pieczątek.

 

 

Odpowiedzialność  za  pieczątki

 

§ 7. 1. Użytkowane pieczątki należy przechowywać w sposób gwarantujący ich ochronę  przed uszkodzeniem, zagubieniem, kradzieżą bądź nieuprawnionym użyciem. Po  zakończeniu pracy pieczątki powinny być zabezpieczone poprzez zamknięcie w szafce.

2. Za właściwe użytkowanie pieczątek oraz za ich zabezpieczenie i przechowywanie odpowiedzialność ponoszą pracownicy, którym je powierzono.

3. O przypadkach kradzieży lub utraty pieczątki należy niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego.

4. Pracownik, który utracił prawo do używania pieczątki (zwolnienie, przeniesienie itp.) jest osobiście odpowiedzialny za jej zwrot.

 

 

Likwidacja  pieczątek

 

§ 8. 1. Pieczątki wycofane z użytkowania  z jakiegokolwiek powodu, w szczególności  z powodu ich zużycia, uszkodzenia  lub utraty przez pracownika prawa do jej  używania (zwolnienie, przeniesienie), należy zaewidencjonować na piśmie, w którym zawarte będzie uzasadnienie oraz wykaz pieczątek  w celu ich likwidacji.

2.Z czynności likwidacji sporządza się protokół, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 9. Zobowiązuję pracowników GOPS w Baruchowie do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia .

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak