Zarządzenie Nr 7/10

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 27 grudnia 2010r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

Na podstawie art.4 ust. 3 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223) oraz § 3 „Instrukcji inwentaryzacyjnej" zarządzam, co następuje:

§ 1. Inwentaryzację roczną za rok 2010 przeprowadza się w okresie od 29 grudnia 2010r. do 04.01.2011r. jako spis z natury:

1)       podstawowych środków trwałych,

2)       innych składników majątkowych objętych ewidencją ilościową.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

- Przewodniczący - Wioletta Hińcz

- Członek - Elżbieta Księżak

- Członek - Anna Matusiak

Osoby powołane na członków Komisji zobowiązane są do rzetelnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

§ 3. Komisja Inwentaryzacyjna sporządza sprawozdania:

1)       z  przeprowadzonej inwentaryzacji w  terminie 7 dni od dnia zakończenia inwentaryzacji określonego pola spisowego,

2)       z przebiegu inwentaryzacji - w terminie do 10 stycznia 2011 r.

§ 4. Zobowiązuję referenta ds. księgowości do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

§ 5.Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i przedstawienia ich do akceptacji Skarbnika Urzędu Gminy w Baruchowie i do zatwierdzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak