Zarządzenie  Nr 5/10

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 01 grudnia 2010r. 

 

w sprawie systemu sporządzania dowodów księgowych, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i procedury kontroli finansowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U.Nr 128, poz. 861 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych polega na ustaleniu prawidłowości ich danych, legalności, celowości, gospodarności, zastosowaniu przy zamówieniu i zakupie właściwych procedur wynikających z ustawy  Prawo zamówień publicznych o zgodności z przepisami operacji gospodarczych wyrażonych w dowodach, a cen do dokumentów z umowami, cennikiem lub taryfami, a także stwierdzeniem, że dowody zostały wystawione przez właściwe jednostki. Wobec powyższego faktury i rachunki winny być opatrzone następującą adnotacją:

 

1)    Wydatek został poniesiony zgodnie z art. ……..   Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.).

 

Wydatki zrealizowane w oparciu o prawo zamówień publicznych potwierdza pracownik mający upoważnienie do realizacji zadań podlegających ustawie prawo zamówień publicznych.

 

Zrealizowane wydatki nie podlegające przepisom ustawy prawo zamówień publicznych potwierdza kierownik jednostki sprawujący nadzór i kontrolę nad pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za realizację zadania.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Baruchowie

 Zofia Stasiak