OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

 

 Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  Nr 98 poz. 1071  z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 27.12.2011r. wystąpił do instytucji o uzgodnienie  decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

 

 „Budowie pomostu, plaży, punktu małej gastronomi, placu zabaw, ścieżek rekreacyjno – wypoczynkowych” zlokalizowana na dz. nr 285,  obręb ewidencyjny Skrzynki, gm. Baruchowo.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

 

Baruchowo, 27.12. 2011r.

 

 

Z up. Wójta

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta