OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  Nr 98 poz. 1071   z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 30.11.2011r.

 

na wniosek Gminy Baruchowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie: wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na :

 

 - Budowie centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w  Baruchowie, zlokalizowana na terenie działki nr 235/22 w  miejscowości Baruchowo.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz. 8:00 do 14:00.

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Baruchowo,  30.11.2011r.