OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 11, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn.: Adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie - Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn.: Adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie - Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej

Projektowanie i Nadzory Budowlane Marek Kubicki

87-800 Włocławek

ul. Jasna 18B/4

Cena oferty - 6 531.30 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

Projektowanie i Nadzory Budowlane

Marek Kubicki

ul. Jasna 18B /4

87-800 Włocławek

(5)

  100,00

 

  100,00

1

"INWEST-BUD" Mariusz Piórkowski

ul. Nowa Wieś Kętrzyńska 10A

11-400 Kętrzyn

(1)

  59,38

 

  59,38

1

Biuro Projektów BOŃCZYK&ŚWIĄTCZAK

ul. Piaski 9

87-800 Włocławek

(4)

  20,70

 

  20,70

1

Konsorcjum (lider: POI Sp. z o.o.)

ul. Szeroka 1

88-100 Inowrocław

(2)

  9,47

 

  9,47

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

Zbigniew Frankowski

Bogucin 84

87-811 Fabianki

Art. 89. ust.1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Uzasadnienie:

Zamawiający pismem Nr IBR.271.25.2011.KG/5 z dnia 01.12.2011r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty w terminie do 07.12.2011r. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył uzupełnienia.

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2011-12-09