Baruchowo, 2011.11.23

IBR.6220.4.2011.13

OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Baruchowo zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pan Kazimierza Stefanowskiego - Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska, ul. Bratkowa 23, 85-361 Bydgoszcz,

 zawiadamia,    

 

że w dniu 21.11.2011r. została wydana decyzja nr IBR.6220.4.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Baruchowo do przepustowości Qśrd=200 m3/ dobę – RLM 2000 MK, przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 146/1 w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo”. Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

 

Stosownie do treści art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.), powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje  się do publicznej wiadomości na okres 14 dni (od 24.11.2011r. do 7.12.2011r.), poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Baruchowo.

 

Stronom służy odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

a)      zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Baruchowo,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

c)      na tablicy ogłoszeń sołectwa Baruchowo,

d)      a/a.