Baruchowo, 2011.11.04

IBR.6220.4.2011.11

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.), w związku z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

Zawiadamiam

strony postępowania, że 3 listopada 2011 roku wydane zostało postanowienie nr IBR.6220.4.2011.10  o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w m. Baruchowo do przepustowości Qśrd=200 m3/ dobę – RLM 2000 MK, przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 146/1  w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo” oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia (od 04.11.2011r. do 18.11.2011r.).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      BIP Urzędu Gminy Baruchowo

2.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo

3.      Tablica ogłoszeń w miejscowości Baruchowo

4.      a/a.