Baruchowo, 2011.11.03

IBR.6220.4.2011.10

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.   z 2010r. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Stefanowskiego - Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska, ul. Bratkowa 23, 85-361 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w m. Baruchowo do przepustowości Qśrd=200 m3/ dobę – RLM 2000 MK, przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntówi budynków jako działka o nr ewid. 146/1 w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowienie znak: WOO.4240.687.2011.HR.4 z dnia 28.10.2011r. (wpływ do UG Baruchowo 02.11.2011r.) i opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, opinia znak:N.HP-NZ-42-36-30/11 z dnia 28.009.2011r. (wpływ do UG Baruchowo 03.10.2011r.)

postanawia się

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w m. Baruchowo   do przepustowości Qśrd=200 m3/ dobę – RLM 2000 MK, przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 146/1  w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo”.  

Uzasadnienie

Pana Kazimierza Stefanowskiego - Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska, ul. Bratkowa 23,  85-361 Bydgoszcz wystąpił z wnioskiem w dniu 08.09.2011r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w m. Baruchowo do przepustowości Qśrd=200 m3/ dobę – RLM 2000 MK, przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 146/1  w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo”. Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

Wójt Gminy Baruchowo w dniu 09.09.2011r. zwrócił  się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku   z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z załączoną kartą informacyjną ( uzup.: 11 i 24.10.2011r.) na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 i  ust. 4 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 77  ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) stwierdził postanowieniem znak: WOO.4240.687.2011.HR.4 z dnia 28 październik 2011r.,  że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej na podstawie art. 59 ust. 1, art. 64 ust. 1  pkt 2, art. 64 ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2008r.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wyraził opinię znak: N.HP-NZ-42-36-30/11, że dla tego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia    na środowisko.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Baruchowie, która zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 146/1. Bezpośrednie sąsiedztwo oczyszczalni stanowią tereny rolnicze. Najbliższa zabudowa mieszkalna położona jest w odległości ok. 250m. Konieczność rozbudowy i przebudowy wynika przede wszystkim ze zwiększonej ilości ścieków, a także ze złego stanu technologiczno-technicznego obiektów i urządzeń. Spodziewany wzrost ilości ścieków,  w stosunku do przyjętej wartości średniodobowej w istniejącej oczyszczalni wynosi około 100%. Projektowana rozbudowa i przebudowa ma zapewnić przyjęcie ścieków w ilości Qśrd=200 m3/ dobę.

Oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną zaprojektowano wg następującego schematu technologicznego:

  1. Automatyczna stacja zlewna ścieków dowożonych z praska do skratek,
  2. Zbiornik uśredniający z przepompownią główną,
  3. Sito bębnowe o perforacji 1,5-2,0 mm,
  4. Reaktor sekwencyjny z: komorą buforową, komorami biologicznymi oraz komorą osadową,
  5. Stacji filtracji, jako IIIo oczyszczalnia z filtrem dyskowym o powierzchni filtracyjnej około 10-12 m2 i perforacji 1,5-2,0 mm,
  6. Stacja dmuchaw,
  7. Stacja mechanicznego odwodnienia osadów z higienizacją wapnem,
  8. Studnia do poboru ścieków oczyszczonych – komora pomiarowa.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest bezpośrednio rów melioracyjny, a pośrednio rzeka Rakutówka.

Koncepcja technologiczna zakłada, iż w trakcie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni  jej praca nie powinna być przerwana.

W projekcie przyjęto sekwencyjny reaktor biologiczny podzielony na dwa ciągi technologiczne, pracujące cyklicznie i przystosowane do zmiennych obciążeń i ładunków. Wszystkie komory reaktora (buforowa, biologiczna i zbiornik osadu) będą przykryte stropem żelbetowym   i zostaną wyposażone w wentylację grawitacyjną oraz włazy technologiczne z laminatu.

Ponadto, projektowane dwie komory reakcji zapewnią pracę oczyszczalni przy obciążeniu 20% projektowanego przepływu, a także przy obciążeniu do 120 % bez szkody dla osiąganych wyników.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni wyeliminuje istniejące poletka osadowe, a także poprawi w sposób znaczący jakość oczyszczanych ścieków odprowadzanych do rowu, walory architektoniczne obiektów oczyszczalni oraz uporządkuje teren wokół obiektów.

Wszystkie osady ściekowe bezpośrednio po procesie odwadniania i higienizacji wapnem, zostaną zagospodarowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924).

Podczas transportu komunalnych osadów ściekowych będą stosowane szczelne zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenie tras przejazdu (nie powodujące wycieków). Transport będzie prowadzony w sposób uniemożliwiający osuwanie się osadu oraz ewentualne jego pylenie.

W fazie realizacji inwestycji nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (np. koparki, środki transportu).

Powstałe podczas realizacji i eksploatacji inwestycji odpady będą gromadzone selektywnie w wydzielonych miejscach, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom (posiadającym stosowne zezwolenia) do odzysku lub unieszkodliwiania.

Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów realizowany zostanie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB040001 Błota Rakutowskie, a także w odległości ok. 500 m od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH040031 Błota Kłócieńskie i 200 m od granic Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Przy realizacja inwestycji przewiduje się wycinką drzew, niestanowiących typowego siedliska pachnicy dębowej. Termin wycinki dostosowano do okresu lęgowego ptaków, przypadającego od  15 marca do 15 sierpnia.

Z uwagi na jeden z celów realizacji inwestycji  -  poprawę jakości oczyszczenia ścieków, nie przewiduje się wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w tym PLB040001 Błota Rakutowskie (dla którego zanieczyszczenie wód jest jednym z głównych zagrożeń wskazanych w Standardowym Formularzu Danych Obszaru).

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze cel przedsięwzięcia oraz ww. opinie stwierdzono, iż przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

 

Z up. Wójta

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Otrzymują:

1. Pan Kazimierz Stefanowski - Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska, ul. Bratkowa 23, 85-361 Bydgoszcz,

2. Strony postępowania według wykazu w aktach sprawy,

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek.