Baruchowo, 2011.11.03

IBR.6220.4.2011.9

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,

że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zostało wydane postanowienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.687.2011.HR.4 z dnia 28.10.2011r. (wpływ do UG Baruchowo 02.11.2011r.) i opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, znak N.HP-NZ-42-36-30/11 z dnia 28.09.2011r. (wpływ do UG Baruchowo 03.10.2011r.), wyrażające opinię że dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Baruchowo do przepustowości Qśrd=200 m3/ dobę – RLM 2000 MK, przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 146/1 w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia i opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. nr 3 w godz. 800-1400  (od 04.11.2011r. do 18.11.2011r.).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (od 04.11.2011r. do 18.11.2011r.).

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo.