KARTA USŁUGI NR:35

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Podstawa prawna:
 
 
 
1. art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.)
2. art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
2. oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy;
3. oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy
4. kopia decyzji o warunkach zabudowy
5. ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wnioski o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy należy składać
w Urzędzie Gminy w Baruchowie pokój nr 3, telefon: (054) 2845 611 wew. 32 lub 795 401 175, e-mail:budownictwo@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami Wydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom (o formie odbioru decyzji decyduje wnioskodawca).
Termin realizacji:
 
Do miesiąca.
Opłaty:
 
Opłaty skarbowe za przeniesienie decyzji - 56zł Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy była zwolniona z opłaty skarbowej (np. inwestycje mieszkaniowe).
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy.
Uwagi:
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.