Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski

Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1

Pobierz wniosek EL/ZC/1

Wymagane załączniki

Brak

Dokumenty do wglądu

Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo – przygotuj:

  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo

Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo – przygotuj:

  • ważny dokument podróży,
  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości – inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE.

Opłaty

W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia    o zameldowaniu na pobyt czasowy należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy;

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Baruchowo, pokój nr 10

Pracownicy: Halina Rykowska, Maria Radowska

Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15-15:15

wtorek: 8:00-16:00

Tryb odwoławczy

Brak

Opłaty za odwołanie

Brak

Uwagi

Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie do wykonywanych czynności, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 cytowanej ustawy).

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna do pobrania w załącznikach