W sprawie:
nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Czarnem

Data uchwały:
2011-10-12

Numer uchwały:
XIII.58.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.