Baruchowo, 2011.05.13

IBR.6233.4.2011                                                                             

                                                                           

  

DECYZJA

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 3a pkt 1 i ust. 6, art. 8 ust. 1, 1a, 2a oraz art. 9 ust. 1, 1aa i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) a także § 2  Zarządzenia NR 7/06 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 maja 2006r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, oraz art. 104 § 1    i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) na wniosek Agencji Artystycznej „ANEX” Arkadiusz Żółkowski, ul. Mickiewicza 19, 09-500 Gostynin z dnia 05.05.2011r. (uzupełnienie dokumentów dnia 12.05.2011r.),

 

zezwalam:

 

Agencji Artystycznej „ANEX” Arkadiusz Żółkowski ul. Mickiewicza 19, 09-500 Gostynin, NIP 971-062-62-22 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Baruchowo

 

na następujących warunkach:

 

1)    usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, w szczególności nie powodując zanieczyszczania środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez zastosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska;

 

2)    po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:

a)    usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której prowadzona jest działalność,

b)    obmyć oraz dokonać dezynfekcji pojazdu oraz pomieszczeń służących prowadzonej działalności;

 

3)    firma zobowiązana jest przestrzegać przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów sanitarnych;

 

4)    zobowiązuje się firmę do: wykonania usług w sposób przewidziany zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2004r. Nr. 17 poz. 180) oraz z zachowaniem wymogów określonych w zarządzeniu Nr 7/06 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, a w szczególności:

a)    wywóz nieczystości pojazdem spełniającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych i wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikacje świadczącego usługę,

b)    świadczenia usług odbioru nieczystości wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach  w niej określonych, zawartej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości oraz wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem ilości wywiezionych nieczystości, ceny usługi oraz odbiorcy nieczystości,

c)     prowadzenia dokumentacji wykonywanych czynności, w tym przekazywania Wójtowi w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi  w poprzednim miesiącu zawarto umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły (wykaz powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości),

d)    przekazania Wójtowi w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy informacji dotyczących ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z terenu Gminy Baruchowo,

e)    zachowania wymogów sanitarnych podczas prowadzenia działalności nie powodujących zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska oraz usuwania skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na własny koszt;

 

5)    przedsiębiorca niezwłocznie zgłaszania wójtowi wszelkie zmian danych określonych  w zezwoleniu;

 

6)    nieczystości ciekłe będą transportowane do punktu zlewnego należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Gostyninie ul. Polna 2 zgodnie z umową nr 29/2011 z dnia 10.05.2011r.

 

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony - 10 lat tj. od dnia 13.05.2011r. do dnia 13.05.2021r.

 

W przypadku nie wypełnienia określonych powyżej warunków zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie:

 

Agencji Artystycznej „ANEX” Arkadiusz Żółkowski ul. Mickiewicza 19, 09-500 Gostynin  w dniu 5 maja 2011r. (uzupełnienie wniosku w dn. 12.05.2011r.) zwróciła się do Wójta Gminy Baruchowo z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Baruchowo.

Wniosek sporządzono według wymogów art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wnioskodawca dysponuje odpowiednim sprzętem (samochód specjalistyczny – JELCZ 325 WGS 25VP) oraz posiada podpisane umowy z: PKS Gostynin Sp. z o.o. ul. 18-go Stycznia 36, 09-500 Gostynin z dn. 12.05.2011r. na świadczenie usług w zakresie mycia, kosmetyki, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji samochodu specjalistycznego (zawartą na czas nieokreślony); Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Gostyninie Sp. z o. o. ul. Polna 2 z dn. 10.05.2011r. dotycząca wprowadzania i oczyszczania nieczystości płynnych (zawarta na czas nieokreślony); Tadeuszem i Lucyną Żółkowskimi zam. Mickiewicza 19, 09-500 Gostynin z dn. 12.05.2011r. dot. użyczenia gruntu z przeznaczeniem na bazę techniczną (zawarta na czas nieokreślony), AUTO NAPRAWA Zaręba Marek ul. Czapskiego 49, 09-500 Gostynin z dn. 12.05.2011r. o usługi naprawy samochodu specjalistycznego. Do wniosku dołączono także: oświadczenie o dysponowaniu miejscem postojowym dla posiadanego pojazdu specjalistycznego, oświadczenie o gotowości zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z właścicielem każdej nieruchomości na terenie gminy Baruchowo, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej. Wnioskodawca dostarczył ponadto kserokopię dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o braku zaległości  w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdjęcia samochodu specjalistycznego.  

 

 Wyczerpuje to wymogi niezbędne do udzielenia zezwolenia, w związku z powyższym postanowiono, jak w sentencji.

 

Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 107 zł na podstawie Ustawy z dnia   16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami – część III pkt 42).

 

           

Wójt

inż. Stanisław Sadowski

 

 

Pouczenie:

1.   Wójt Gminy Baruchowo jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy  w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem. Wójt może upoważnić do dokonania kontroli, o której mowa powyżej inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.

 

2.   Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 1 za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

Otrzymują:

1.     Agencja Artystyczna „ANEX”

Arkadiusz Żółkowski

ul. Mickiewicza 19, 09-500 Gostynin

2.     a/a