OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 11, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

87-732 Lubanie

Mikorzyn 19

Cena oferty - 49 396.93 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

(2)

  100,00

 

 

 

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

LINDNER Nova Sp. z o.o.

ul. Szronowa 15

40-318 Katowice

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

LINDNER Nova Sp. z o.o.

ul. Szronowa 15

40-318 Katowice

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Potencjał techniczny

Uzasadnienie: Brak wymaganych dokumentów

Nie spełniono warunku: Wiedza i doświadczenie

Uzasadnienie: Brak wymaganych dokumentów

Nie spełniono warunku: Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Uzasadnienie: Brak wymaganych dokumentów

Nie spełniono warunku dokumentu: Koncesja, zezwolenie lub licencja

Uzasadnienie: brak zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych

Nie spełniono warunku dokumentu: Wykaz dostaw lub usług

Uzasadnienie: brak w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch usług o podobnym charakterze i złożoności, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu, tj. demontaż, zbiórka i utylizacja azbestu w ilości 50 ton rocznie

Nie spełniono warunku dokumentu: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

Uzasadnienie : brak dysponowania wagą przewożoną w celu zważenia materiałów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości, jak również brak dysponowania umową zawartą pomiędzy wykonawcą, a zakładem przyjmującym azbest oraz kserokopią zezwolenia zakładu przyjmującego azbest na utylizację azbestu.

 

Nie spełniono warunku dokumentu: Wykaz osób

Uzasadnienie : brak potwierdzenia dysponowania kierownikiem robót posiadający odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branży konstrukcyjno-budowlanej, o specjalizacji związanej z realizacją zamówienia, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

Nie złożono dokumentu: Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Uzasadnienie: brak wymaganego dokumentu

Nie spełniono warunku dokumentu: Opłacona polisa

Uzasadnienie: brak potwierdzenia iż załączona polisa jest opłacona

 

Ponadto brak dokumentu z którego wynika umocowanie do reprezentowania firmy LINDNER Nova Sp. z o.o. przez Pana Pawła Gorgoń. Z dokumentu rejestrowego, wynika iż do reprezentacji spółki wymaga się współdziałania dwóch członków zarządu. Proszę zatem o dostarczenie stosownego pełnomocnictwa.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający pismem Nr IBR.271.17.2011.KG/5 z dnia 22.08.2011r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty w terminie do 30.08.2011r. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył uzupełnienia.

Baruchowo dnia: 2011-09-20