OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 11, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w ramach zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w ramach zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Grzegorz Ślęzak

87-800 Włocławek

ul. Kolska 3/78

Cena oferty - 10 286.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Grzegorz Ślęzak

ul. Kolska 3 /78

87-800 Włocławek

(6)

  100,00

 

 

 

  100,00

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKALMIAR s.c. Roman Lewocki, Leszek Lewocki

ul. Strażacka 7a

87-700 Aleksandrów Kujawski

(1)

  77,94

 

 

 

  77,94

1

Przedsiębiorstwo GEOINWEST Eugeniusz Kwiatkowski

ul. Barska 69a

87-800 Włocławek

(7)

  76,10

 

 

 

  76,10

1

Pracownia Geodezyjna GEOTECH Piotr Urbański

ul. Strażacka 2

87-700 Aleksandrów Kujawski

(5)

  75,74

 

 

 

  75,74

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

Studio Map

ul. Unii Europejskiej 10

32-600 Oświęcim

Art. 89. ust.1 pkt 2

Art. 89. ust.1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Uzasadnienie:

Zamawiający pismem Nr IBR.271.17.2011.KG/5 z dnia 22.08.2011r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty w terminie do 30.08.2011r. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył uzupełnienia.

2

3

GEOMAPA Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Marek Kępski

ul. Przemystka 23

88-200 Radziejów

Art. 89. ust.1 pkt 2

Art. 89. ust.1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Uzasadnienie:

Zamawiający pismem Nr IBR.271.17.2011.KG/6 z dnia 22.08.2011r. wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia złożonej oferty w terminie do 30.08.2011r. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie udzielił Zamawiającemu wyjaśnień, jak również nie złożył uzupełnienia.

3

4

Usługi Geodezyjne Hanna Murawska

ul. Jasna 18a /8

87-800 Włocławek

Art. 89. ust.1 pkt 2

Art. 89. ust.1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Uzasadnienie:

Zamawiający pismem Nr IBR.271.17.2011.KG/7 z dnia 22.08.2011r. wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia złożonej oferty w terminie do 30.08.2011r. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie udzielił Zamawiającemu wyjaśnień, jak również nie złożył uzupełnienia.

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

Baruchowo dnia: 2011-09-14