Baruchowo, 2011.09.09

IBR.6220.4.2011.5

                             

O B WI E S Z C Z E N I E

w sprawie wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS we Włocławku

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 12271 z późn. zm.),

 

 

Zawiadamiam,

że w związku prowadzoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. : Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Baruchowo do przepustowości Qśrd=200 m3/ dobę – RLM 2000 MK, przewidzianego do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 146/1 w miejscowości Baruchowo, gmina Baruchowo”,

organ prowadzący postępowanie wystąpił do:

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo

4.     a/a