W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Data uchwa3y:
2003-08-08

Numer uchwa3y:
IX/60/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.