OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 11, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie 39 sztuk projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Wykonanie 39 sztuk projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków

EKO-BUD Agnieszka  Żołędowska

87-800 Włocławek

ul. Ziołowa 1A

Cena oferty - 8 790.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

Razem

1

EKO-BUD Agnieszka  Żołędowska

ul. Ziołowa 1A

87-800 Włocławek

(7)

  100,00

 

 

  100,00

1

Wielobranżowy Zakład Usługowy 

Andrzej Zbigniew Sieradzki

ul. Botaniczna 25A

87-800 Włocławek

(6)

  79,08

 

 

  79,08

1

FRUKKO Łukasz Wiśniewski

Pniewo, ul. Wesoła 2

18-400 Łomża

(4)

  57,62

 

 

  57,62

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

GLOBAL Sp. z o.o.

ul. Arkońska 46 /10

71-470 Szczecin

(2)

  20,68

 

 

  20,68

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

5

M - PRO Maciej Czaplicki

ul. Kopernika 62

87-820 Kowal

Art. 89. ust.1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Uzasadnienie:

Zamawiający pismem Nr IBR.271.15.2011.KG/10 z dnia 08.08.2011r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty w terminie do 16.08.2011r. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył uzupełnienia.

2

3

Przedsiębiorstwo ABAKUS Stawarz Jan

ul. Krajewskiego 3

82-200 Malbork

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

3

1

EKO TECHNOLOGIE Witold Żołna

ul. Kasztanowa 4c /2

70-895 Szczecin

Art. 89. ust.1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Uzasadnienie:

Zamawiający pismami Nr IBR.271.15.2011.KG/6 i Nr IBR.271.15.2011.KG/6 z dnia 08.08.2011r. wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia złożonej oferty w terminie do 16.08.2011r. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie udzielił Zamawiającemu wyjaśnień, jak również nie złożył uzupełnienia.

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Przedsiębiorstwo ABAKUS Stawarz Jan

ul. Krajewskiego 3  

82-200 Malbork

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Wiedza i doświadczenie

Uzasadnienie: brak wykazanych zamówień podobnych

Nie spełniono warunku dokumentu: Wykaz dostaw lub usług

Uzasadnienie: w załączonym wykazie brak minimum 2 zadań o podobnym charakterze i złożoności zgodnie z zapisami SIWZ

Nie złożono dokumentu: Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Uzasadnienie: brak wymaganych dokumentów

Nie złożono dokumentu: Opłacona polisa

Uzasadnienie: brak wymaganego dokumentu

Uzasadnienie:

Zamawiający pismami Nr IBR.271.15.2011.KG/7 i Nr IBR.271.15.2011.KG/8 z dnia 08.08.2011r. wezwał wykonawcę do złożenia uzupełnienia złożonej oferty w terminie do 16.08.2011r oraz powiadomił o zaistniałej omyłce rachunkowej, która została poprawiona. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył uzupełnienia.

 

Baruchowo dnia: 2011-09-02