W sprawie:
wyrażenia zgody na zakup działek położonych we wsi Zawada Piaski gmina Baruchowo z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej Zawada Piaski -

Data uchwa3y:
2003-08-08

Numer uchwa3y:
IX/58/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia.