Baruchowo, 2011.08.23

 

IBR.6220.1.2011.9

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

zawiadamiam,

 

że w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Pana Marcina Janiszewskiego, zam. ul. Żeromskiego 13, 09-500 Gostynin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych wmiejscowości Patrowo, przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki  o nr ewid. 90 i 91 obręb Patrówek, gmina Baruchowo”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wydał opinię znak NHP-NZ-42-36-8/2011 z dnia 16.06.2011r. (wpływ do UG Baruchowo 21.06.2011r.), natomiast  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia znak WOO.4242.185.2011.MT.3 z dnia 16.08.2011r. (wpływ do UG Baruchowo 22.08.2011r.) oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 8 w/w ustawy dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 ust 1 organ właściwy przed wydaniem decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Patrówek.

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

a)      zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Baruchowo

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo

c)      na tablicy ogłoszeń w miejscowości Patrówek

d)      a/a