30.08.2011r. UWAGA: Zamawiający celem doprecyzowania podanych wczesniej terminów spłaty w związku z ujednoliceniem mechanizmu przygotowywania obliczeń informuje, iż spłata raty kredytu i raty odsetkowej od uruchomionej transzy kredytu, następować będzie na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca.

26.07.2011r. UWAGA: Zamawiający zmienił termin składania ofert z 30.08.2011 na 06.09.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Baruchowo na kwotę 1.200.000,00 PLN

(zamieszczone w BZP w dniu 19.08.2011r., nr ogłoszenia: 223473-2011)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·  w zakresie proceduralnym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (054) 274 55 47

· w zakresie merytorycznym: Mariola  Kurdubska - Skarbnik Gminy tel. (054)  284 56 82

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Baruchowo na kwotę 1.200.000,00 PLN

Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

1.      Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań:

w roku 2011:

a)    Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

w roku 2012

b)    Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki,

c)     Adaptacja budynku remizy OSP w Grodnie na świetlicę wiejską

2.      Kwota kredytu 1.200.000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), podstawiona do dyspozycji Zamawiającego w sposób określony poniżej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baruchowo o zaciągnięciu kredytu długoterminowego, z tym że:

a)    pierwsza gotowość kredytowa dostępna w I dekadzie października 2011 roku w kwocie 400.000,00 zł

b)    druga gotowość kredytowa dostępna w III dekadzie maja 2012 roku w kwocie 400.000,00 zł.

c)     w przypadku nie uruchomienia środków z ppkt. b, bank (uruchamia na pisemny wniosek) kredyt w kwocie wskazanej we wniosku, jednak nie większy niż 800.000,00 zł w III dekadzie września 2012r.

3.      Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów uruchomienia środków, przy czym zmiana ta nastąpi za pośrednictwem pisemnej informacji w terminie 7 dni od daty planowanego uruchomienia.

4.      Przekazanie kwoty kredytu w formie przelewu na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy na podstawie pisemnej dyspozycji w terminie 3 dni od daty wydania dyspozycji,

5.      Okres kredytowania: od daty podpisania umowy do 31.12.2022r.,

6.      Spłata kredytu wraz ze spłatą odsetek będzie następowała w 120 równych miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca, począwszy od następnego dnia miesiąca po dniu w którym transza została uruchomiona, jednak nie dłużej niż do końca grudnia 2022r.,

7.      Oprocentowanie kredytu zmienne obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 3M, notowany na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększony o stałą marżę banku w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).

8.      Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 3M z dnia 24.08.2011r., stałą w całym okresie kredytowania.

9.      Karencja w spłacie kapitału: Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie kredytu,

10.    Zabezpieczenie: weksel in blanco,

11.    Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w ofercie prowizji przygotowawczej.

12.    Poza kwotami określonymi w ofercie bank nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-09-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-08-30 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2011-08-19