OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 11, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem na rok 2011 - etap II.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem na rok 2011 - etap II

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A.

87-800 Włocławek

ul. Komunalna 8

Cena oferty - 16 365.15 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ uzyskała największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Komunalna 8

87-800 Włocławek

(1)

  100,00

 

 

 

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

Baruchowo dnia: 2011-08-03