Baruchowo, 2011.07.29

IBR.6220.1.2011.6

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

Zawiadamiam

 

że 29 lipca 2011 roku wydane zostało postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych w miejscowości Patrowo, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki  o nr ewid. 90 i 91 w miejscowości Patrowo, obręb Patrówek, gmina Baruchowo”, do czasu otrzymania opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest: Pan Mariusz Janiszewski zam. ul. Żeromskiego 13, 09-500 Gostynin.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 8 w/w ustawy dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 ust 1 organ właściwy przed wydaniem decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397 ze zm.) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz złożyć uwagi i wnioski  w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach urzędowania od 8:00  do godziny 14:00. Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających  z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału  w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

Wobec powyższego odwieszenie postępowania sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz w miejscu planowanej inwestycji.

 

Z up. Wójta

Krzysztof Grudziński

Kierownik Referatu Inwestycji,

Budownictwa i Rolnictwa

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:

1.      BIP Urzędu Gminy Baruchowo

2.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo

3.      Tablica ogłoszeń w miejscowości Patrówek

4.      a/a