W sprawie:
przyjęcia do realizacji w 2004 roku zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Kurowo Parcele - Zawada Nowa".

Data uchwa3y:
2003-08-08

Numer uchwa3y:
IX/54/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia.