W sprawie:
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania.

Data uchwały:
2011-07-15

Numer uchwały:
X.46.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.