Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Wykonanie 39 sztuk projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków

 (zamieszczone w BZP w dniu 20/07/2011, nr ogłoszenia: 197397 - 2011)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

Tekst zmieniony

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst

W ogłoszeniu jest:

W ogłoszeniu powinno być:

II.2

Zakończenie: 15.10.2011

Zakończenie: 30.09.2011

Baruchowo dnia: 2011-07-20

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Wykonanie 39 sztuk projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków

(zamieszczone w BZP w dniu 19/07/2011, nr ogłoszenia: 197077 - 2011)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa tel. (054) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie 39 sztuk projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków

Wspólny Słownik Zamówień: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków - 39 szt. Projekty należy wykonać w formie papierowej w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna. Dokumentacja winna zawierać uzgodnienie lokalizacji z właścicielem nieruchomości, na której będzie budowana.

2. Wykonanie zbiorczych kosztorysów inwestorskich i ślepych szczegółowych i uproszczonych w formie papierowej - po dwa egzemplarze + wersja elektroniczna.

3. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia we właściwym organie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. Zakres opracowania

Opracowanie ma obejmować sposób oczyszczania oraz odprowadzania ścieków do ziemi, rozwiązując tym samym problem gospodarki ściekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej u mieszkańców którzy nie zostaną podłączeni do kanalizacji zbiorczej.

Urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną Aprobatę Techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie  lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. Osadniki powinny spełniać normę PN-EN 12566-1. Trwałość urządzeń oczyszczalni powinna być objęta min. 10-letnią gwarancją producenta.

5. Jako założenia wyjściowe przy opracowywaniu projektów należy przyjąć:

a. osadnik należy zaprojektować jako monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiej gęstości, wykonany metodą wytłaczania z rozdmuchem,

b. wtórnik mapy sytuacyjno wysokościowej, skala 1:500,

c. wizja lokalna,

d. jednostkową ilość ścieków przypadającą na l mieszkańca (MR)- 160 l/d,

e. sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej,

f. istniejące warunki gruntowe - metryka otworu wiertniczego,

g. skład ścieków jak dla ścieków socjalno - bytowych,

h. uzgodnienie z właścicielem gruntu,

i. Normy i przepisy branżowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-10-15

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku rozumie się wykonanie co najmniej dwóch usług o podobnym charakterze i złożoności - dla których wykonano co najmniej 30 sztuk projektów - dla każdej usługi. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-07-29 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2011-07-19