OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację oczyszczalni ścieków w Baruchowie

(zamieszczone w BZP w dniu 22/06/2011, nr ogłoszenia: 172565 - 2011)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa tel. (054) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg ograniczony

Przedmiot zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację oczyszczalni ścieków w Baruchowie

Wspólny Słownik Zamówień: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 75 dni od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku rozumie się wykonanie co najmniej dwóch dokumentacji projektowo - kosztorysowych modernizacji tj. odbudowy, rozbudowy, przebudowy mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków o min. Qśrd = 200 m3/d potwierdzonych dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (roboty nie poparte tymi dokumentami nie będą brane pod uwagę), lub trzech robót polegających na wykonaniu co najmniej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mechaniczno-biologoczno-chemicznej oczyszczalni ścieków o min. Qśrd = 150 m3/d potwierdzonych dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (roboty nie poparte tymi dokumentami nie będą brane pod uwagę). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się wykonananie przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania we wszystkich wymaganych branżach o specjalizacji związanej z realizacją zamówienia, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentach:

 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Wykaz dostaw lub usług

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

3

Wykaz osób

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2

Aktualny odpis lub oświadczenie

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 zł (słownie:  dwa tysiące 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt):

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

60 %

2

Koncepcja projektu:

Liczba punktów = ( Kc of/Kc max ) * 100 * waga

gdzie:

 - Kc of - podana w ofercie

 - Kc max - najwyższa spośród wszystkich ofert

40 %

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać siedziba zamawiającego (2) do dnia 2011-07-07 do godz. 10:00.

Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie: www.bip.baruchowo.pl

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2011-06-22