Baruchowo: Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego budowy centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie
Numer ogłoszenia: 171491 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo , Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baruchowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego budowy centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego budowy centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie w zakresie: 1. projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1133 ze zm.), łącznie z projektem zagospodarowania terenu i ogrodzeniem, 2. projekt wykonawczy w każdej branży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 Nr 202 poz. 2072 ze zm.), oraz projekt stałego wyposażenia obiektu, 3. wizualizacja zagospodarowania terenu, 4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach, 5. kosztorysy inwestorskie dla każdej branży, 6. przedmiary robót dla każdej branży, 7. wersja elektroniczna zapisana do odczytu powinna zawierać: projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, W celu oceny oferty Wykonawca przedstawi w ofercie koncepcję programowo-przestrzenną, zgodnie z załączonymi wytycznymi (zał. program funkcjonalno - użytkowy), na planszy o wymiarach 70 x 100 cm w układzie poziomym, oraz przewidywany koszt robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu koncepcji. Gwarancja: Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi z tytułu wad przedmiotu Umowy na okres 5 lat. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji w terminie 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.12.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3 000.00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku rozumie się wykonanie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu kompleksowych dokumentacji projektowych w zakresie zagospodarowania terenu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej 6000 m2 (poparte dokumentami potwierdzającymi, że wskazane roboty zostały wykonane z należytą starannością). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie minimum po 1 osobie posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach: - Architektonicznej, - Konstrukcyjno - budowlanej, - Instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń, wentylacyjnych, woodociągowych i kanalizacyjnych, - Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalnościom oraz będących członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający informuje, iż ocena odbywać się będzie w stylu zerojedynkowym, tzn. spełnia 1 pkt., nie spełnia 0 punktów. W związku z tym, że liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, może okazać się większa niż 5, Zamawiający ustala następujący sposób dalszej oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu: 1. za każdą wykazaną i potwierdzoną dokumentami dodatkową usługę powyżej wymaganej minimalnej ilości Zamawiający przyzna dodatkowo następującą punktację: za każdą kolejną (ponad wymagane minimum 2) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 6000 m2, przyzna dodatkowo 1 pkt,

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Koncepcja projektu - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwość zmiany zawartej umowy: a) zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w umowie, b) zmianę sposobu wykonania opracowań lub ich zakresu: jeśli w trakcie realizacji umowy pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych opinii, wniosków, materiałów przygotowawczych, c) zmiana ustawowej wysokości podatku VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. d) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru oferty Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie