OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk

(zamieszczone w BZP w dniu 10/06/2011, nr ogłoszenia: 162167 - 2011)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnymi merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa tel. (054) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk

Wspólny Słownik Zamówień: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 37 sztuk

Wartość robót wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 327.655,00 zł brutto. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji:

1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

3. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych,

5. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

6. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

7. uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

8. udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

9. udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami,

10. kontrolowanie stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a także przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,

11. wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP,

12. żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę,

13. sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

14. stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji inwestora w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,

15. poświadczenie terminu zakończenia robót,

16. sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń wykonawcy i przedstawienia inwestorowi do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),

17. bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,

18. inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Okres realizacji robót budowlanych: od lipca 2011r. do sierpnia 2011r.

Ilość etapów rozliczenia: jeden etap rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-09-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Przez spełnienie warunku, rozumie się dysponowanie osobami, lub osoby posiadające pełne uprawnia w branży sanitarnej wraz z aktualnymi wpisami do właściwej izby inżynierów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-06-20 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2011-06-10