W sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy.

Data uchwa3y:
2003-04-22

Numer uchwa3y:
VII/45/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.