W sprawie:
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data uchwały:
2003-02-28

Numer uchwały:
V/30/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 42, poz. 696 z dnia 5 maja 2003r. oraz podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.