Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.04.2011.KG/4                                                                                   Baruchowo dnia: 2011-03-09

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie zapytanie o cenę na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Jan Jastak

ul. Wieniecka 32/21, 87-800 Włocławek

na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32 za cenę 6 100.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która, zgodnie z zapisami SIWZ uzyskała największa liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Jan Jastak

ul. Wieniecka 32 /21

87-800 Włocławek

(3)

  100,00

 

 

 

  100,00

1

Stanisław Nitecki

ul. Różana 16

87-853 Nowa Wieś

(1)

  93,85

 

 

 

  93,85

1

Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 10a

99-300 Kutno

(2)

  46,35

 

 

 

  46,35

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.