Baruchowo, 2011.03.08

 

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo

w różnych dyscyplinach sportowych w 2011 roku

 

 

Wójt Gminy Baruchowo informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr III/12/10  Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010 roku  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Baruchowo  (Dz. Urz.  Woj. Kuj – Pom. z 2011r. Nr 13, poz. 105)  Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 02/2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 08 lutego 2011r. wybrała ofertę:

 

Gminnego Klubu Sportowego Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Komisja Konkursowa dokonała wyboru oferty.  Zgodnie z protokołem oceny ofert, wybrana została  oferta  nr 1  złożona przez Gminny Klub Sportowy Baruchowo.

Całkowita cena przedłożonej oferty wynosi 53.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)., w tym wnioskowana kwota dotacji wynosi 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Jest to jedyna oferta, która wpłynęła na konkurs ofert.

 

                                                                                             Wójt

                                                                        inż. Stanisław Sadowski