Zarządzenie Nr 47/2010

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 31 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów niejawnych

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz .U. Nr 182 poz. 1220) ochronie informacji niejawnych oraz pisma Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku Ldz. Z-172/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku dotyczącego tabeli sygnałowej „TAJFUN"

zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek Sekretarza Gminy pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych powołuję Komisję do zniszczenia dokumentacji „TAJFUN" w następującym składzie osobowym:

1.Przewodnicząca - Halina Rykowska

2. Członek - Waldemar Jóźwiak

3. Członek - Anna Matusiak

§ 2.Zadaniem Komisji jest  dokonanie spisu  dokumentów, które utraciły ważność i spisanie protokółu zniszczenia dokumentów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publiczne) oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo.

                                                               

                                                                                                               Wójt

                                                                                              inż. Stanisław Sadowski