Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR/341/28/2010/KG/13                              Baruchowo dnia: 2011-02-17

 

 

Wg rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

Żelazne Wody 50A, 87-800 Włocławek

na: Rozbudowa sali głównej wraz ze zmianą konstrukcji dachu

za cenę 659 304.06 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która, zgodnie z zapisami SIWZ uzyskała największa liczbę punktów w każdym z zadań

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

Żelazne Wody 50A, 87-800 Włocławek

na: Docieplenie budynku wraz ze zmianą posadzki w korytarzu i dodatkową toaletą dla uczestników

za cenę 151 283.47 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która, zgodnie z zapisami SIWZ uzyskała największa liczbę punktów w każdym z zadań

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

(8)

  100,00

 

  100,00

1

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDMONT

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

(4)

  96,13

 

  96,13

1

Zakład Budowlany WANAT Ryszard Wanat

ul. Borowa 2A

62-571 Stare Miasto Żychlin

(2)

  91,85

 

  91,85

1

Firma Budowlana DOMEX Tadeusz Walczak

ul. Toruńska 136B

87-802 Włocławek

(1)

  91,46

 

  91,46

1

"Constans" PW Zakład Ogólnobudowlany K. Jagielski

ul. Podmurna 6

87-400 Golub - Dobrzyń

(7)

  88,00

 

  88,00

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MONIMAR

ul. Zbiegniewskiej 77

87-800 Włocławek

(5)

  86,75

 

  86,75

2

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

(8)

  100,00

 

  100,00

2

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDMONT

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

(4)

  97,54

 

  97,54

2

Zakład Budowlany WANAT Ryszard Wanat

ul. Borowa 2A

62-571 Stare Miasto Żychlin

(2)

  81,24

 

  81,24

2

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MONIMAR

ul. Zbiegniewskiej 77

87-800 Włocławek

(5)

  76,83

 

  76,83

2

Firma Budowlana DOMEX Tadeusz Walczak

ul. Toruńska 136B

87-802 Włocławek

(1)

  72,39

 

  72,39

2

"Constans" PW Zakład Ogólnobudowlany K. Jagielski

Podmurna 6

87-400 Golub - Dobrzyń

(7)

  69,61

 

  69,61

 W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

6

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PRO-MET

ul. Polna 17

87-800 Włocławek

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

3

Zakład Remontowo - Budowlany Jan Cezary Błaszczyk

ul. Planty 61

87-800 Włocławek

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

3

6

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PRO-MET

ul. Polna 17

87-800 Włocławek

Oferta odrzucona w zadaniu 2

Nie spełniono warunku: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Uzasadnienie:

Pismem Nr IBR/341/28/2010/KG/7 z dnia 20.01.2011r. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PRO-MET zostało wezwane do uzupełnienia braków oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym, poprzez dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku.  Wykonawca załączył do oferty z dnia 11.01.2011r. aktualne zaświadczenie z rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek, z którego wynika iż przedmiotem działalności gospodarczej są 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, dla którego podklasa obejmuje:

1. wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:

  a) jednorodzinnych,

  b) wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,

2. wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:

  a) budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,

  b) budynki szpitali, szkół i biurowe,

  c) hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,

  d) budynki lotnisk,

  e) kryte obiekty sportowe,

  f) garaże parkingowe, włączając podziemne,

  g) budynki magazynowe,

  h) budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,

3. montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,

4. przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Natomiast dla wykonania zamówienia określonego w zadaniu nr 2, wykonawca w przedmiocie działalności gospodarczej musi mieć wykazane, iż może również wykonywać działalność w poniższych zakresach:

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 

W odpowiedzi na powyższe pismo, wykonawca w dniu 25.01.2011r. dostarczył Zamawiającemu oświadczenie w którym zaznaczył, iż nie posiada zaświadczenia z rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek, z którego wynikałoby, iż w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej ujęte są również:

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

oraz poinformował Zamawiającego, że wystąpił do Urzędu Miasta we Włocławku o wydanie prawidłowego zaświadczenia, które otrzyma w dniu 28.01.2011r.

 

Tym samym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, gdyż zgodnie z zapisem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

Zgodnie bowiem z treścią wyroku KIO z dnia 15 lipca 2010 roku nr KIO/UZP 1356/10; KIO/UZP 1366/10; KIO/UZP 374/10 treść art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołuje się nie do rzeczywistego spełniania warunków udziału w postępowaniu jak w dotychczasowym art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych ani do przedłożenia dokumentów, jak w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz do "niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu". Biorąc jednak pod uwagę, że w postępowaniu wykazanie spełniania warunków następuje poprzez przedłożenie dokumentów - w rozumieniu: prawidłowych i potwierdzających ("wykazujących") ich spełnianie i zasadniczo jest to jedyna forma wykazywania takiego spełnienia, "wykazanie spełnienia warunków" musi odnosić się też do oceny poprawności tych dokumentów, a interpretacja przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, niewątpliwie powinna uwzględniać okoliczności wskazane w dotychczasowych art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwłaszcza biorąc pod uwagę dyspozycję art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i logikę działania zamawiających - skoro bowiem muszą oni uzupełniać błędne dokumenty (a dodatkowo ich nieuzupełnienie skutkuje sankcją w postaci utraty wadium - art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

4

3

Zakład Remontowo - Budowlany Jan Cezary Błaszczyk

ul. Planty 61

87-800 Włocławek

Oferta odrzucona w zadaniu 2

Pismem Nr IBR/341/28/2010/KG/6 z dnia 20.01.2011r. Zakład Remontowo - Budowlany Jan Cezary Błaszczyk został wezwany do uzupełnienia braków oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym, potwierdzających spełnienie warunku: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Uzasadnienie: Wykonawca załączył do oferty aktualne zaświadczenie z rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek, z którego wynika iż przedmiotem działalności gospodarczej jest 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, dla którego podklasa obejmuje:

1. wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:

 a) jednorodzinnych,

 b) wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,

2. wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:

a) budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,

b) budynki szpitali, szkół i biurowe,

c) hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,

d) budynki lotnisk,

e) kryte obiekty sportowe,

f) garaże parkingowe, włączając podziemne,

g) budynki magazynowe,

h) budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,

3. montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,

4. przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

1. wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,

działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

 

Natomiast dla wykonania zamówienia określonego w zadaniu nr 2, wykonawca w przedmiocie działalności gospodarczej musi mieć wykazane, iż może również wykonywać działalność w poniższych zakresach:

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:

a) instalacje telekomunikacyjne,

b) strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej, włącznie ze światłowodami,

c) instalacje anten satelitarnych,

d) instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,

e) instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,

f) instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych.

Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:

a) instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),

b) instalacji pieców, wieży chłodniczej,

c) instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,

d) instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,

e) instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

f) instalacji gazowych,

g) instalacji przewodów doprowadzających parę,

h) instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,

i) instalacji systemów zraszania trawników,

j) instalacji przewodów.

Proszę zatem o dostarczenie dokumentu potwierdzającego możliwość wykonywania działalności w zakresie:

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Jednocześnie informuję iż uzupełniane dokumenty muszą być opatrzone datą wystawienia przed terminem składania ofert.

 Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PRO-MET

ul. Polna 17 

87-800 Włocławek

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Uzasadnienie:

Pismem Nr IBR/341/28/2010/KG/7 z dnia 20.01.2011r. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PRO-MET zostało wezwane do uzupełnienia braków oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym, poprzez dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku.  Wykonawca załączył do oferty z dnia 11.01.2011r. aktualne zaświadczenie z rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek, z którego wynika iż przedmiotem działalności gospodarczej są 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, dla którego podklasa obejmuje:

1. wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:

  a) jednorodzinnych,

  b) wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,

2. wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:

  a) budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,

  b) budynki szpitali, szkół i biurowe,

  c) hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,

  d) budynki lotnisk,

  e) kryte obiekty sportowe,

  f) garaże parkingowe, włączając podziemne,

  g) budynki magazynowe,

  h) budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,

3. montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,

4. przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Natomiast dla wykonania zamówienia określonego w zadaniu nr 2, wykonawca w przedmiocie działalności gospodarczej musi mieć wykazane, iż może również wykonywać działalność w poniższych zakresach:

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 

W odpowiedzi na powyższe pismo, wykonawca w dniu 25.01.2011r. dostarczył Zamawiającemu oświadczenie w którym zaznaczył, iż nie posiada zaświadczenia z rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek, z którego wynikałoby, iż w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej ujęte są również:

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

oraz poinformował Zamawiającego, że wystąpił do Urzędu Miasta we Włocławku o wydanie prawidłowego zaświadczenia, które otrzyma w dniu 28.01.2011r.

 

Tym samym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, gdyż zgodnie z zapisem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

Zgodnie bowiem z treścią wyroku KIO z dnia 15 lipca 2010 roku nr KIO/UZP 1356/10; KIO/UZP 1366/10; KIO/UZP 374/10 treść art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołuje się nie do rzeczywistego spełniania warunków udziału w postępowaniu jak w dotychczasowym art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych ani do przedłożenia dokumentów, jak w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz do "niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu". Biorąc jednak pod uwagę, że w postępowaniu wykazanie spełniania warunków następuje poprzez przedłożenie dokumentów - w rozumieniu: prawidłowych i potwierdzających ("wykazujących") ich spełnianie i zasadniczo jest to jedyna forma wykazywania takiego spełnienia, "wykazanie spełnienia warunków" musi odnosić się też do oceny poprawności tych dokumentów, a interpretacja przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, niewątpliwie powinna uwzględniać okoliczności wskazane w dotychczasowych art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwłaszcza biorąc pod uwagę dyspozycję art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i logikę działania zamawiających - skoro bowiem muszą oni uzupełniać błędne dokumenty (a dodatkowo ich nieuzupełnienie skutkuje sankcją w postaci utraty wadium - art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

2

Zakład Remontowo - Budowlany Jan Cezary Błaszczyk

ul. Planty 61 

87-800 Włocławek

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Uzasadnienie:

Pismem Nr IBR/341/28/2010/KG/6 z dnia 20.01.2011r. Zakład Remontowo - Budowlany Jan Cezary Błaszczyk został wezwany do uzupełnienia braków oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym, poprzez dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku.  Wykonawca załączył do oferty z dnia 11.01.2011r. aktualne zaświadczenie z rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek, z którego wynika iż przedmiotem działalności gospodarczej są 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, dla którego podklasa obejmuje:

1. wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:

  a) jednorodzinnych,

  b) wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,

2. wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:

  a) budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,

  b) budynki szpitali, szkół i biurowe,

  c) hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,

  d) budynki lotnisk,

  e) kryte obiekty sportowe,

  f) garaże parkingowe, włączając podziemne,

  g) budynki magazynowe,

  h) budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,

3. montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,

4. przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Natomiast dla wykonania zamówienia określonego w zadaniu nr 2, wykonawca w przedmiocie działalności gospodarczej musi mieć wykazane, iż może również wykonywać działalność w poniższych zakresach:

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 

W odpowiedzi na powyższe pismo, wykonawca w dniu 27.01.2011r. dostarczył Zamawiającemu oświadczenie w którym zaznaczył, iż nie posiada zaświadczenia z rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek, z którego wynikałoby, iż w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej ujęte są również:

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

a tym samym nie wykazał spełnienia warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zgodnie z treścią wyroku KIO z dnia 15 lipca 2010 roku nr KIO/UZP 1356/10; KIO/UZP 1366/10; KIO/UZP 374/10 treść art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołuje się nie do rzeczywistego spełniania warunków udziału w postępowaniu jak w dotychczasowym art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych ani do przedłożenia dokumentów, jak w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz do "niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu". Biorąc jednak pod uwagę, że w postępowaniu wykazanie spełniania warunków następuje poprzez przedłożenie dokumentów - w rozumieniu: prawidłowych i potwierdzających ("wykazujących") ich spełnianie i zasadniczo jest to jedyna forma wykazywania takiego spełnienia, "wykazanie spełnienia warunków" musi odnosić się też do oceny poprawności tych dokumentów, a interpretacja przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, niewątpliwie powinna uwzględniać okoliczności wskazane w dotychczasowych art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwłaszcza biorąc pod uwagę dyspozycję art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i logikę działania zamawiających - skoro bowiem muszą oni uzupełniać błędne dokumenty (a dodatkowo ich nieuzupełnienie skutkuje sankcją w postaci utraty wadium - art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.