Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Pismo: IBR/341/03/2011/KG/8                           Baruchowo dnia: 2011-02-16

 

 

                                                                              Wg rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1+800 -  Etap III

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.   

Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 7, 87-853 Kruszyn

na: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1+800 -  Etap III

za cenę 354 577.14 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która, zgodnie z zapisami SIWZ uzyskała największa liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.    Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

(2)

  100,00

 

  100,00

1

Zakład Usług Drogowych  Marek Smorczyński

Olsza 3

88-300 Mogilno

(1)

  89,27

 

  89,27

1

Konsorcjum - Molewski Sp. z o.o. (lider: MOLEWSKI Sp. z o.o.)

ul. Kaliska 11

87-860 Chodecz

(3)

  77,34

 

  77,34

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.