Zarządzenie Nr 39 A/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art.4 ust. 3 oraz art. 26 i 27 ustawy /. dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, póz. 1223 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 4/02 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej zarządza się, co następuje:

§ 1. Inwentaryzację roczną aktywów i pasywów za rok 2010 przeprowadza się w okresie od 30 listopada 2010 r. do 20 stycznia 2011 r. według następującego planu:

1)drogą spisu z natury:

a)      środków pieniężnych i depozytów w kasie Urzędu - według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

b)      materiały w magazynach Urzędu, w tym także paliwo w bakach samochodów i pojazdów - według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

c)       środków trwałych - według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

d)      druków ścisłego zarachowania - według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

2)drogą uzyskania potwierdzenia salda:

a)      środków pieniężnych na rachunkach bankowych , kredytów bankowych i pożyczek - według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

b)      należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, własnych składników majątkowych i powierzonych innym kontrahentom – według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

3)w formie porównania danych / ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości (według sald):

a)       należności spornych i wątpliwych,

b)       rozrachunków z pracownikami,

c)       rozrachunków publicznoprawnych,

d)       i innych nie wymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym:

-grunty,

- wartości niematerialne i prawne,

-środki trwałe w budowie,

według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

 

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie;

-Przewodniczący - Krzysztof Grudziński
- Członek- Anna Matusiak

- Członek- Aneta Paczyńska

- Członek- Maria Radowska

Osoby powołane na członków komisji zobowiązane są do rzetelnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

§ 3. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przeprowadzenia instruktażu i szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej.

§ 4. Komisja inwentaryzacyjna sporządza sprawozdania:

a)       z przeprowadzonej inwentaryzacji w terminie 7 dni od dnia zakończenia inwentaryzacji określonego pola spisowego,

b)        z przebiegu i wyniku inwentaryzacji - w terminie do 20 stycznia 2011 r.

§ 5. Zobowiązuje się pracowników referatu księgowości Urzędu Gminy do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

§ 6. Zobowiązuje się przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenia protokółu w sprawie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskania akceptacji Skarbnika i przedstawienia ich do  zatwierdzenia Wójtowi Gminy w terminie do 20 stycznia 2011 r.

§ 7. Zobowiązuje się Skarbnika do ujęcia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych 2010 r.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski