Zarządzenie Nr 39/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 25 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2010 rok

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2009 roku Dz. U. Nr 157, póz. 1240) oraz § 12 Uchwały NR XXXII /210/2009 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010.

Wójt Gminy zarządza, co następuje;

§ 1. W uchwale Rady Gminy NR XXXII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zmienionej;

-    Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/214/10 z dnia 25 stycznia 2010

-    -Uchwałą Rady Gminy XXXIV/218/10 z dnia 05 marca 2010

-    Uchwałą Nr XXXV/223/10 z dnia 26 marca 2010

-    -Uchwałą Nr XXXVI/228/10 z dnia 28 kwietnia 2010

-    -Uchwałą Nr XXXVII/233/10 z dnia 31maja 2010

-    Zarządzeniem Nr 19/10 z dnia 15 czerwca 2010

-    Uchwałą Nr XXXVIII/238/10 z dnia 24 czerwca 2010

-    Zarządzeniem Nr 22/10 z dnia 30 czerwca 2010

-    -Zarządzeniem Nr23/10zdnia 15 lipca 2010

-    -Uchwałą Nr XXXIX/242/10 z dnia 12 sierpnia 2010

-    -Uchwałą Nr XL/246/10 z dnia 06 września 2010

-    Zarządzeniem Nr 30/10 z dnia 17 września 2010

-    Zarządzeniem Nr 31/10 z dnia 28 września 2010

-    Zarządzeniem Nr 33/10 z dnia 18 listopada 2010

-    Uchwałą Nr XLII/250/10 z dnia 08 listopada 2010

-    -Zarządzeniem Nr 38/10 z dnia 23 listopada 2010

-    wprowadza się następujące zmiany;

1)Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty

na kwotę

11.110.539

11.523.539

wg załącznika nr 1

2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty

Na kwotę

13.278.957

13.691.957

wg załącznika nr 2

                                                                                                                                   

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a, do uchwały , o której mowa w ust 1. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr l, 2, 3, 3a, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2010 i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

           

Wójt

inż. Stanisław Sadowski